מגרסות

מערכי גריסה ומיחזור נפוצים מאוד בתעשייה בכלל ובתעשיית הפלסטיק בפרט

תרומתם של מערכי גריסה ומיחזור אלה באה לידי ביטוי ב:

שימוש חוזר בחומר הגלם
חיסכון בצריכה ובעלויות חומר גלם חדש
חיסכון בשטחי איכסון
שמירה והגנה על איכות הסביבה
איפיון מערכי הגריסה נעשה בהתאם לקווי הייצור,למוצרים המעובדים ולאילוצים הנובעים מתנאי השטח בפועל

המגרסות יכולות להיות צמודות מכונה ,מגרסות מפעליות או כחלק מקווי הייצור.

www.dreher-aachen.de